11 Μαρτίου 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας vaizidou.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα vaizidou.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μην επισκέπτεται την ιστοσελίδα vaizidou.gr.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η ιστοσελίδα vaizidou.gr είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά δεδομένα
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα vaizidou.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα (το email σας και το όνομά σας) ζητούνται μόνο σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μία από τις διαθέσιμες φόρμες επικοινωνίας.

Σύνδεσμοι
H ιστοσελίδα vaizidou.gr περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από την ίδια, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα vaizidou.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Διευθύνσεις
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα vaizidou.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Cookies
Οι περισσότερες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies, προκειμένου να βελτιώσουν την εμπειρία πλοήγησης για τους επισκέπτες τους. Κάνοντας κλικ εδώ, μπορείτε να δείτε ένα αρχείο που περιλαμβάνει τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα vaizidou.gr.

Ενημερωτικά Emails
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα εγγραφεί στα ενημερωτικά emails της ιστοσελίδας vaizidou.gr, για την αποστολή των οποίων χρησιμοποιείται η πλατφόρμα MailChimp. Η εγγραφή του επισκέπτη μπορεί να γίνει από το ειδικό πεδίο στο τέλος κάθε σελίδας της ιστοσελίδας vaizidou.gr. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη στην λίστα συνδρομητών, συλλέγεται αποκλειστικά και μόνο το email που παρέχεται από τον επισκέπτη και το οποίο αποθηκεύεται στο MailChimp, με σκοπό την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων που δημιουργούνται από την ιστοσελίδα vaizidou.gr. Το email του χρήστη διατηρείται μέσα στην πλατφόρμα του MailChimp έως ότου ο ίδιος επιλέξει να απεγγραφεί από τα ενημερωτικά emails. Η απεγγραφή μπορεί να γίνει μέσα από οποιοδήποτε email έχει λάβει ο χρήστης και αφού πατήσει το link “Διαγραφή από τη λίστα” ή με την αποστολή ενός μηνύματος στο admin[at]argothes[dot]gr, με αίτημα τη διαγραφή από τη λίστα συνδρομητών.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Η ιστοσελίδα vaizidou.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η ιστοσελίδα vaizidou.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα vaizidou.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Εαν επιθυμείτε να σας αποσταλεί μήνυμα σχετικά με τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα vaizidou.gr, παρακαλούμε εισάγετε στο παρακάτω πλαίσιο τη διεύθυνση email σας.

Εισάγετε το email σας για να ζητήστε ένα αντίγραφο των στοιχείων που έχετε αποθηκεύσει σε αυτό τον ιστότοπο.

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα vaizidou.gr και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα vaizidou.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση επικοινωνίας μαζί σας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Στοιχεία του αρχείου προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο επισκέπτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Όροι χρήσης

Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρούσας ιστοσελίδας ανήκουν στους εκδότες αυτής. Οι εκδότες δικαιούνται να επιφέρουν τις οποιεσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της ιστοσελίδας χωρίς την ανάγκη προγενέστερης γνωστοποίησης των επισκεπτών και χρηστών. Μόνο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των εκδοτών δύναται να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο αυτής από τρίτους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Η επίσκεψη και η χρήση της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο κατόπιν ανάγνωσης των όρων χρήσης και συμφωνίας του επισκέπτη-χρήστη με αυτούς, η οποία τεκμαίρεται από την χρήση και επίσκεψη αυτής και καλύπτει το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων, που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη-χρήστη οφείλει αυτός να εγκαταλείψει την ιστοσελίδα. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες της ιστοσελίδας και αποτελούν σύμβαση μεταξύ του παρόντος δικτυακού τόπου, ο οποίος εκπροσωπείται από τους εκδότες του και τον κάθε επισκέπτη-χρήστη. Η εν λόγω σύμβαση δεσμεύει αποκλειστικά τα δύο μέρη και καμία τροποποίηση των όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη αν δεν αναγράφεται στο ενσωματωμένο κείμενο των όρων χρήσης.

Ι.-Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στις κάτωθι διατάξεις και στις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και δη του Ν. 2472/1997, Ν.3471/2006, Ν.3917/2011 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δη τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη-χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του χωρίς σε καμία περίπτωση να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη-χρήστη και με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη-χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφημιστικούς.

Ο επισκέπτης-χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του, ώστε είτε να λαμβάνει προειδοποίηση για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης τους. Σε περίπτωση, που ο επισκέπτης-χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει δεσμούς προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους αυτές ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί εκ προοιμίου με το περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων, δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων αλλά παρέχει τη ανωτέρω δυνατότητα αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

H διεύθυνση IP των επισκεπτών-χρηστών καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης-χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο επισκέπτης-χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Οι ανήλικοι επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας κάνουν χρήση της ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των προσώπων που ασκούν νόμιμα τη γονική τους μέριμνα και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, η ιστοσελίδα του διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

ΙΙ.-Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και δη των εκδοτών αυτής, ειδικά δε για τα άρθρα ορίζεται ότι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συντακτών τους και σε περίπτωση μη αναφοράς αυτών ανήκουν στην ιστοσελίδα και δεν δύνανται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για μη εμπορική χρήση και χωρίς διαγραφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΙΙΙ.-Ευθύνη του Επισκέπτη και Χρήστη της Ιστοσελίδας

Ο επισκέπτης-χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών, που επάγεται την προσβολή προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων ή των τέλεση ποινικών αδικημάτων. Αν η ιστοσελίδα πληροφορηθεί περιεχόμενο, που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση, α) να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, β) να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους, γ) να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους. Ειδικότερα, οι χρήστες-επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να απέχουν ενδεικτικά από: 1)την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που επάγεται την προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της φήμης, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας, των προσωπικών δεδομένων οιουδήποτε τρίτου προσώπου ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε νομοθετικής διάταξης, 2)την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, με πορνογραφικό υλικό γενικά, ή περιεχομένου, που προσβάλλει την ανηλικότητα, 3)την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, προάγει το ρατσισμό και προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Ο επισκέπτης–χρήστης της ιστοσελίδας, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά της ιστοσελίδας ή οιουδήποτε τρίτου, ειδικότερα δε σε περίπτωση επιδίκασης οποιουδήποτε χρηματικού ποσού κατά της ιστοσελίδας και υπέρ τρίτου να καταβάλει αυτό το ποσό.

IV.-Περιορισμός Ευθύνης της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης της ιστοσελίδας ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή συνεπαγόμενη.

Η ιστοσελίδα καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα δίχως όμως να εγγυάται τα ανωτέρω. Ο χρήστης οφείλει να αξιολογεί, εκτιμά και αξιοποιεί της παρεχόμενες πληροφορίες. Η ιστοσελίδα δεν υποχρεούται να ανορθώσει ζημίες από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών και δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση της ιστοσελίδας είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση σε αρχεία και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

V.-Εφαρμοστέο Δίκαιο-Συμβιβαστική Επίλυση Διαφορών-Τοπική Αρμοδιότητα

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας συμφωνούν ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στον Ελληνικό Δίκαιο σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας, Σε περίπτωση διαφωνίας, που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα καταβάλλονται προσπάθειες να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια του Μεσολογγίου.

GDPR

Cookies

Ο παρών ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας για την βελτίωση της εμπειρίας σας. Τα cookies αυτά μπορείτε να τα δείτε στο παρακάτω αρχείο.

Εισάγετε το email σας για να ζητήστε ένα αντίγραφο των στοιχείων που έχετε αποθηκεύσει σε αυτό τον ιστότοπο.